Kale Kart Üyelik Sözleşmesi

KALE SEYAHAT - KALE KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR:
KALE ULUSLARARASI TURİZM SEYAHAT VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ile (bundan böyle KALE SEYAHAT olarak anılacaktır.) aşağıda adı-soyadı, adresi, telefon numarası ve TC Kimlik Numarası yazılı YOLCU (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarla bir üyelik sözleşmesi imzalamıştır.

MADDE 2 - ÜYELİK İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
1- KALE SEYAHAT tarafından düzenlenen “KALE KART” programı üyesi olmak için başvuran ÜYE adaylarının üyelik formunu doldurmaları, işbu üyelik sözleşmesini imzalamaları ve KALE SEYAHAT yazıhanelerindenherhangi birisine teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Birden fazla kişi tarafından aynı kart için ortak başvuru veya aynı kişi adına birden fazla kart başvurusu yapılamaz.

3- “KALE KART” isimli ÜYELİK programına katılmak için başvuruda bulunan ÜYE adayları, KALE SEYAHAT’in onay vermesi sonucu programa ÜYE sıfatıyla nihai olarak kabul edilir, KALE KART sahibi olarak ÜYE’lere sunulan imkânlardan faydalanabilirler. KALE KART üyeliği ÜCRETSİZ olup herhangi bir bedel talep edilmesi halinde en yakın yazıhane yöneticisine ve KALE SEYAHAT’edurumun bildirilmesi gerekir.

MADDE 3 - KALE KART ÜYELİĞİ:
1- “KALE KART” üyeliği kişiye özeldir, başkası tarafından kullanılamaz veya başkasına devredilemez.

2- Ancak; “KALE KART”üyelik programından faydalanamayan herhangi bir KALE SEYAHAT yolcusu, gerçekleştireceği yolculuğunda, yanında aynıgüzergahta seyahat edecek ÜYE’nin kartını kullanarak indirim hakkı kazanabilir.

3- Kaybolan, çalınan ya da hasar gören kartlar, KALE SEYAHAT’e olayın bildirilmesini takip eden 15(onbeş)iş günü içindeücretsiz olarak değiştirilecek veya ÜYE’ye yeni bir “KALE KART”verilecektir. Kartın çalınması veya kaybedilmesi halinde sorumluluk ÜYE’ye ait olup kartını ibraz edemeyen ÜYE indirim veya avantajlardan faydalanamaz.

MADDE 4 - İNDİRİM ve AVANTAJLAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
1- KALE SEYAHAT, KALE KART ÜYELİK PROGRAMI dahilinde indirim yapacağı hat-güzergahlar ile indirim oranını serbest bir şekilde belirleme ve değiştirme, programı değiştirme ve sonlandırma, ÜYE’yi üyelikten çıkarma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda ÜYE, program ve üyelik nedeniyle hak etmiş olduğu indirim ve avantajları kullanamaması veya kaybetmesi nedeniyle KALE SEYAHAT’ten maddi – manevi herhangi bir tazmin talebinde bulunamaz, varsa zararlarının giderilmesini talep edemez.

2- ÜYE, KALE KART‘ını kullanacağı zaman mutlaka yanında bulundurmalı ve kart ile birlikte ayrıca kendisine ait resmi bir kimlik belgesini ibraz etmek zorundadır. Kartını ve resmi kimlik belgesini aynı anda ibraz edemeyen ÜYE, ÜYE olduğu halde indirimlerden veya avantajlardan yararlanamaz, bu konu da KALE SEYAHAT’ten herhangi bir isim altında herhangi bir talepte bulunamaz.

3- KALE SEYAHAT, ÜYE’nin indirim hakkı kazanıp kazanmadığını veya herhangi bir avantajdan faydalanıp faydalanamayacağını belirleyecek tek yetkilimerci olup bu hususta KALE SEYAHAT’in kayıtlarının esas alınacağı ÜYE tarafından kabul edilmiştir.

MADDE 5 – DİĞER ŞARTLAR:
1- KALE SEYAHAT, işbu program ve uygulama ile bununla bağlantılı olabilecek diğer program ve uygulama koşullarında ÜYE’ye bildirmeden tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen değişiklik yapma veya program ve uygulamayı başka bir kuruluşa devretme veya yürürlükten kaldırma, başka bir programla veya uygulamayla birleştirme hakkına sahiptir. ÜYE, işbu durumda KALE SEYAHAT’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

2- KALE SEYAHAT, program çerçevesinde vereceği indirim veya avantajların devamlı suretle mevcut olacağı ve her zaman aynı miktar olacağını garanti etmez. Bu sözleşmenin imzalanması, program ve uygulama nedeniyle KALE SEYAHAT’in ÜYE’ye karşı kesin bir taahhüt ve yükümlülüğü olduğu anlamına gelmeyip, KALE SEYAHAT’in sefer programına, iş ve faaliyet plan ve durumuna göre imkanlar dahilinde ve KALE SEYAHAT’in takdirinde olacak şekilde uygulanacaktır.

3- ÜYE’nin, işbu “KALE KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ile belirlenen hükümlere kısmen veya tamamen herhangi bir şekil ve surette aykırı davrandığının tespiti veya bildirilmesi halinde, KALE SEYAHAT bu yüzden uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın tazminini ÜYE’den talep etme ve isterse üyeliğetazminatsız ve bildirimsiz olarak son verme hakkına sahiptir.

4- ÜYE, vermiş olduğu bilgilerin bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte KALE SEYAHAT tarafından dilediği gibi kullanılmasına ve telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin kendisine gönderilmesine muvafakat ettiğini, isim ve adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal KALE SEYAHAT‘e yazılı olarak bildireceğini, aksi halde KALE SEYAHAT’e verilen bilgiler doğrultusunda kendisine yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul etmiştir.

5- KALE KART kimlik yerine geçmez ve talep edildiğinde iadesi zorunludur. Kart, sadece programa üye işyerlerinde ve üyelik koşulları çerçevesinde kullanılabilir.

MADDE 6 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

KALE SEYAHAT, ÜYE ile imzalanmış olan işbu sözleşmeyi dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahip olup aşağıda sayılan hallerde üyelik tazminat ödemeksizin, doğrudan ve bildirimsiz olarak sona erecektir:

1- ÜYE’nin işbu sözleşmede yazılı kural ve koşullara uymaması,

2- ÜYE’ninherhangi bir konuda yanlış bilgi vermesi,

3- Program ve uygulamanın herhangi bir sebeple yürürlükten kaldırılması,

4- KALE SEYAHAT’ingerekçe göstermeksizin tek taraflı takdir ve kararına bağlı olarak verdiği kararla,

5- KALE SEYAHAT tarafından gerekli görülen tüm diğer sebeplerden dolayı üyeliğin bu ve benzeri şekillerde sona ermesi durumunda KALE SEYAHAT’in ÜYE’ye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. ÜYE, programın veya “KALE KART” uygulamasının değiştirilmesi, iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılmasından dolayı KALE SEYAHAT’tenherhangi bir isim altında herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen ve geri dönülmez bir biçimde beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 7 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu ve herhangi bir uyuşmazlıkta KALE SEYAHAT’in defter ve kayıtlarının kesin delil niteliğinde olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

İşbu 7 maddeden ibaret sözleşme taraflarca maddeleri üzerinde tek tek mutabık kalınmak suretiyle imza altına alınmıştır.